گرفتن در طول تغییر شکل پلاستیک تکرار مانند در توپ فرز یا نورد سرد همزمان قیمت

در طول تغییر شکل پلاستیک تکرار مانند در توپ فرز یا نورد سرد همزمان مقدمه

در طول تغییر شکل پلاستیک تکرار مانند در توپ فرز یا نورد سرد همزمان